Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Jachthaven 18, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Jachthaven 18 kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen. Huurder: de natuurlijke persoon die met Jachthaven 18 een overeenkomst aangaat of aan wie Jachthaven 18 een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Jachthaven 18. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Jachthaven 18 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Algemene regels

  1. Jachthaven 18 verhuurt vaartuigen. Huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat Huurder (of een persoon uit het gezelschap van Huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Jachthaven 18 gedraagt, behoudt Jachthaven 18 zich het recht voor de overeenkomst met Huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
  2. Algemene openingstijden van Jachthaven 18 zijn van maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens deze openingstijden kan Huurder een vaartuig huren.
  3. Jachthaven 18 behoudt zich het recht voor om tijdens evenementen aangepaste dagtarieven te hanteren.
  4. Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn tenzij anders is aangegeven.
 1. Vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal het aantal personen dat per vaartuig door Jachthaven 18 is aangegeven. Indien Huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van Huurder.
 2. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 3. Huurder zal het vaartuig niet als het nog geactiveerd is onbemand achterlaten.
 4. Vaarregels:
 5. Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
 6. Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
 7. Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 8. Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
 9. U mag alleen varen op de Friese binnenwateren, waartoe uitdrukkelijk niet behoort: Waddenzee, de Noordzee en het IJsselmeer.
 10. U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 11. Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids)overlast.
 12. Het is verplicht om voldoende reddingsmiddelen (zoals reddingsvesten en een brandblusser) mee te nemen aan boord. Als er niet voldoende reddingsmiddelen aan boord zijn, vraag een medewerker er om.

Artikel 3. De huurperiode: begin, verlenging, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een Huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien Huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen, dan dient er eerst telefonisch contact op te worden genomen met Jachthaven 18. Als de reservering verlengd kan worden (Jachthaven 18 behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere tarief (zoals terug te vinden op de website van Jachthaven 18) van toepassing. Jachthaven 18 zal de vaartocht dan verlengen tot het gewenste tijdstip.
 3. Indien Huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd een dubbel tarief in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Jachthaven 18 wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.
 4. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Jachthaven 18. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan Huurder schoonmaakkosten verschuldigd zijn.
 5. Bij teruggave van het vaartuig dient Huurder het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen, fenders en reddingsmiddelen.

Artikel 4. Verplichtingen Jachthaven 18 en Huurder

 1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Jachthaven 18 ervoor dat Huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Jachthaven 18 zal er daarbij voor zorgen dat het vaartuig in een goede staat verkeert en dat het is voorzien van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. De vaartuigen van Jachthaven 18 zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Jachthaven 18 draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Het is Huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek)steiger van Jachthaven 18 is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, dan wel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg van 250 euro ingehouden. Eventuele aanvullende kosten zullen worden verhaald op de Huurder.
 4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien Huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient Huurder contact op te nemen met Jachthaven 18. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Jachthaven 18 hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door Jachthaven 18 uitgevoerd tenzij anders afgesproken wordt.
 7. Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van Jachthaven 18 en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Jachthaven 18 en/of gebruiksvoorschriften etc. is Huurder aansprakelijk.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt Huurder het vaartuig over aan Jachthaven 18 op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 5. Borgsom en betaling

 1. Huurder betaalt aan Jachthaven 18 een borgsom ter hoogte van 250 euro. Deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen maximaal 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Huurder betaalt bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen tarief aan Jachthaven 18.
 2. Jachthaven 18 is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien Huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Jachthaven 18 teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij afgerond wordt per 15 minuten.
 3. Indien de Huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Jachthaven 18 kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Jachthaven 18 is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen.Eventuele kosten die Jachthaven 18 maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van Huurder te verkrijgen komen voor rekening van Huurder.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt aan Jachthaven 18 een borgsom welke dient ter vergoeding van het eigen risico in geval van schade.
 2. In geval van schade dient de Huurder Jachthaven 18 onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de Huurder.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door Huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Jachthaven 18, kan Huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Jachthaven 18 een beroep doet op haar verzekering.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied als mede het niet na leven/komen van de totale algemene voorwaarde.
 7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst, is Jachthaven 18 gerechtigd om op kosten van Huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Jachthaven 18 worden gedekt. In dat geval is Huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Jachthaven 18 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Jachthaven 18 en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jachthaven 18 en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Jachthaven 18 is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag van de huurovereenkomst.
 9. Jachthaven 18 is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 7. Annuleringen

 1. Een huurder kan tot 48 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden annuleren. Huurder is in zulks geval 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Jachthaven 18 verschuldigd. De enige uitzondering op deze voorwaarde is dat reserveringen voor evenementen niet geannuleerd kunnen worden.
 2. Vanaf 48 uur of korter voor aanvang van de reservering, is annulering niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van zeer slecht weer. Van zeer slecht weer is enkel sprake in het geval van een door het KNMI uitgegeven weeralarm voor de betreffende provincie van het vaargebied of als Jachthaven 18 het onverantwoord acht. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Jachthaven18 verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.
 3. Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door ons een email te sturen naar info@jachthaven18.nl.

Artikel 8. Overmacht

 1. Jachthaven 18 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Jachthaven 18 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Jachthaven 18 tot aan dat moment te voldoen. Jachthaven 18 is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Jachthaven 18 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jachthaven 18 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HappyWhale of van derden daaronder begrepen. Jachthaven 18 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Huurder Jachthaven 18 hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Jachthaven 18 en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.